Chuyên gia tư vấn lựa chọn ngôn ngữ lập trình

Theo Thạc sĩ Khoa học Máy tính Trần Quốc Tuấn, Mentor FUNiX, ba ngôn ngữ lập trình thông dụng gồm: Python, Java và Javascript. Thạc sĩ Khoa học Máy tính Trần Quốc Tuấn cho biết, ngôn ngữ lập trình là cánh tay phải của lập trình viên hay nhà phát triển phần mềm. Báo cáo thống kê The State of Developer … Continue reading Chuyên gia tư vấn lựa chọn ngôn ngữ lập trình