Tác động của đại dịch Covid đến nền Kinh tế Blockchain trong 10 năm tới

Khách mời của xTalk ngày 17/7 tới đây sẽ trò chuyện về chủ đề “Covid – đại dịch thay đổi thế giới”. Anh sẽ chia sẻ góc nhìn về những tác động của đại dịch Covid đến các mặt của đời sống,