FUNiX còn cung cấp chứng chỉ lẻ Công dân số (Digital Passport) cho người mới tiếp cận với CNTT. Khác với các chứng chỉ khác, “Công dân số là khóa học mang lại KIỄN THỨC TIỀN CĂN BẢN nên KHÔNG yêu cầu điều kiện với người muốn tham gia.

Digital Passport Certificate cũng là “đặc sản” riêng biệt của hệ thống đào tạo FUNiX so với các chương trình đào tạo chính thống khác.