Lập trình nhúng là hệ thống tự trị 
Tự tạo kỷ luật để bản thân cố gắng nhiều hơn