Founder FUNiX Nguyễn Thành Nam trò chuyện cùng Co-Founder Kyber Network Lưu Thế Lợi trong chuyến thăm văn phòng Kyber Network