Unreal Engine được sử dụng bởi các công ty phát triển trò chơi AAA