lập trình viên
Trong quá trình học code, bạn nên quan tâm đến chất lượng code từ sớm
Kết hợp kỹ năng giữa các lập trình viên