Các loại Cloud cụ thể được ứng dụng
Mức lương và cơ hội công việc khi học lập trình Cloud
Lịch sử của Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS)
Ưu và nhược điểm của nền tảng Iaas
Ưu và nhược điểm của nền tảng Iaas