Giả sử bạn muốn sử dụng Ubuntu. Nhưng có đến tám bản phân phối chính thức của Ubuntu, tất cả đều có giao diện và hoạt động khác nhau. Trong phần lớn các trường hợp, điều đó liên quan đến môi trường desktop mà mỗi bản phân phối đang sử dụng. Vậy môi trường desktop thực chất là gì?