Founder Nguyễn Thành Nam gặp sinh viên đặc biệt của FUNiX Nguyễn Đình Anh.