SQL Series 3- Ý nghĩa các từ khóa trong SQL | Học trực tuyến CNTT, học lập trình từ cơ bản đến nâng cao

SQL Series 3- Ý nghĩa các từ khóa trong SQL

Chia sẻ kiến thức 05/01/2023

 

Giới thiệu về từ khóa trong SQL

Trong SQL, các từ khóa là các từ dành riêng được sử dụng để thực hiện các thao tác khác nhau trong cơ sở dữ liệu. Có rất nhiều từ khóa trong SQL và vì SQL không phân biệt hoa thường nên chúng ta sử dụng ví dụ SELECT hoặc select không thành vấn đề.

Danh sách các từ khóa trong SQL

Keyword Description
ADD Thêm một cột trong một bảng hiện có
ADD CONSTRAINT Thêm một ràng buộc sau khi một bảng đã được tạo
ALL Trả về true nếu tất cả các giá trị truy vấn con đáp ứng điều kiện
ALTER Thêm, xóa hoặc sửa đổi các cột trong bảng hoặc thay đổi kiểu dữ liệu của một cột trong bảng
ALTER COLUMN Thay đổi kiểu dữ liệu của một cột trong bảng
ALTER TABLE Thêm, xóa hoặc sửa đổi các cột trong bảng
AND Chỉ bao gồm các hàng có cả hai điều kiện đều đúng
ANY Trả về true nếu bất kỳ giá trị truy vấn con nào đáp ứng điều kiện
AS Đổi tên cột hoặc bảng bằng bí danh
ASC Sắp xếp tập kết quả theo thứ tự tăng dần
BACKUP DATABASE Tạo bản sao lưu của cơ sở dữ liệu hiện có
BETWEEN Chọn các giá trị trong một phạm vi nhất định
CASE Tạo các đầu ra khác nhau dựa trên các điều kiện
CHECK Một ràng buộc giới hạn giá trị có thể được đặt trong một cột
COLUMN Thay đổi kiểu dữ liệu của một cột hoặc xóa một cột trong bảng
CONSTRAINT Thêm hoặc xóa một ràng buộc
CREATE Tạo cơ sở dữ liệu, chỉ mục, dạng xem, bảng hoặc thủ tục
CREATE DATABASE Tạo cơ sở dữ liệu SQL mới
CREATE INDEX Tạo một chỉ mục trên một bảng (cho phép các giá trị trùng lặp)
CREATE OR REPLACE VIEW Cập nhật chế độ xem
CREATE TABLE Tạo một bảng mới trong cơ sở dữ liệu
CREATE PROCEDURE Tạo một thủ tục được lưu trữ
CREATE UNIQUE INDEX Tạo một chỉ mục duy nhất trên một bảng (không có giá trị trùng lặp)
CREATE VIEW Tạo chế độ xem dựa trên tập kết quả của câu lệnh CHỌN
DATABASE Tạo hoặc xóa cơ sở dữ liệu SQL
DEFAULT Một ràng buộc cung cấp một giá trị mặc định cho một cột
DELETE Xóa các hàng khỏi một bảng
DESC Sắp xếp tập kết quả theo thứ tự giảm dần
DISTINCT Chỉ chọn các giá trị riêng biệt (khác nhau)
DROP Xóa một cột, ràng buộc, cơ sở dữ liệu, chỉ mục, bảng hoặc dạng xem
DROP COLUMN Xóa một cột trong bảng
DROP CONSTRAINT Xóa ràng buộc UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY hoặc CHECK
DROP DATABASE Xóa cơ sở dữ liệu SQL hiện có
DROP DEFAULT Xóa một ràng buộc DEFAULT
DROP INDEX Xóa một chỉ mục trong một bảng
DROP TABLE Xóa một bảng hiện có trong cơ sở dữ liệu
DROP VIEW Xóa chế độ xem
EXEC Thực hiện một thủ tục được lưu trữ
EXISTS Kiểm tra sự tồn tại của bất kỳ bản ghi nào trong truy vấn phụ
FOREIGN KEY Một ràng buộc là một khóa được sử dụng để liên kết hai bảng với nhau
FROM Chỉ định bảng nào để chọn hoặc xóa dữ liệu khỏi
FULL OUTER JOIN Trả về tất cả các hàng khi có kết quả khớp trong bảng bên trái hoặc bảng bên phải
GROUP BY Nhóm tập hợp kết quả (được sử dụng với các hàm tổng hợp: COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG)
HAVING Được sử dụng thay cho WHERE với các hàm tổng hợp
IN Cho phép bạn chỉ định nhiều giá trị trong mệnh đề WHERE
INDEX Tạo hoặc xóa chỉ mục trong bảng
INNER JOIN Trả về các hàng có giá trị khớp trong cả hai bảng
INSERT INTO Thêm một hoặc nhiều bản ghi mới vào bảng
INSERT INTO SELECT Sao chép dữ liệu từ bảng này sang bảng khác
IS NULL Kiểm tra các giá trị rỗng
IS NOT NULL Kiểm tra các giá trị không trống
JOIN Tham gia các bảng
LEFT JOIN Trả về tất cả các hàng từ bảng bên trái và các hàng phù hợp từ bảng bên phải
LIKE Tìm kiếm một mẫu được chỉ định trong một cột
LIMIT Chỉ định số lượng bản ghi sẽ trả về trong tập kết quả(MYSQL)
NOT Chỉ bao gồm các hàng có điều kiện không đúng
NOT NULL Một ràng buộc buộc cột không chấp nhận giá trị NULL
OR Bao gồm các hàng có một trong hai điều kiện là đúng
ORDER BY Sắp xếp tập kết quả theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần
OUTER JOIN Trả về tất cả các hàng khi có kết quả khớp trong bảng bên trái hoặc bảng bên phải
PRIMARY KEY Một ràng buộc xác định duy nhất từng bản ghi trong bảng cơ sở dữ liệu
PROCEDURE Một thủ tục được lưu trữ
RIGHT JOIN Trả về tất cả các hàng từ bảng bên phải và các hàng phù hợp từ bảng bên trái
ROWNUM Chỉ định số lượng bản ghi sẽ trả về trong tập kết quả (ORACLE)
SELECT Chọn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu
SELECT DISTINCT Chỉ chọn các giá trị riêng biệt (khác nhau)
SELECT INTO Sao chép dữ liệu từ một bảng vào một bảng mới
SELECT TOP Chỉ định số lượng bản ghi sẽ trả về trong tập kết quả((SQL SERVER)
SET Chỉ định những cột và giá trị nào sẽ được cập nhật trong một bảng
TABLE Tạo bảng hoặc thêm, xóa hoặc sửa đổi các cột trong bảng hoặc xóa bảng hoặc dữ liệu bên trong bảng
TOP Chỉ định số lượng bản ghi sẽ trả về trong tập kết quả
TRUNCATE TABLE Xóa dữ liệu bên trong một bảng, nhưng không xóa chính bảng đó
UNION Kết hợp tập hợp kết quả của hai hoặc nhiều câu lệnh SELECT (chỉ các giá trị riêng biệt)
UNION ALL Kết hợp tập hợp kết quả của hai hoặc nhiều câu lệnh SELECT (cho phép các giá trị trùng lặp)
UNIQUE Một ràng buộc đảm bảo rằng tất cả các giá trị trong một cột là duy nhất
UPDATE Cập nhật các hàng hiện có trong một bảng
VALUES Chỉ định giá trị của câu lệnh INSERT INTO
VIEW Tạo, cập nhật hoặc xóa chế độ xem
WHERE Lọc tập hợp kết quả để chỉ bao gồm các bản ghi đáp ứng một điều kiện cụ thể

 

Nguồn và Tài liệu tham khảo

  1.  https://www.w3schools.com/sql/sql_ref_keywords.asp
  2.  https://www.educba.com/sql-keywords/

Học viên Phạm Tuấn Vũ

Bài cùng tác giả:

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HỌC LẬP TRÌNH TẠI FUNiX

Bình luận (
0
)

Bài liên quan

  • Tầng 0, tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
  • info@funix.edu.vn
  • 0782313602 (Zalo, Viber)        

yêu cầu gọi lại

error: Content is protected !!