Cách thao tác với dữ liệu của bảng trong CSDL(SQL)

SQL Series 2- Cách thao tác với dữ liệu của bảng trong CSDL(SQL)

Chia sẻ kiến thức 02/01/2023

Dữ  liệu của bảng thường được chứa trong các row hay còn gọi là bản ghi (record). Hôm nay trong series học sql mình sẽ giới thiệu về bài học tiếp theo đó là thao tác với dữ liệu của bảng:  thêm bản ghi, cập nhật bản ghi, xóa bản ghi, truy vấn dữ liệu bản ghi.

Xin chào mình là Vũ, trong bài hôm trước mình đã giới thiệu với các bạn khái niệm về bảng và cách tạo bảng xem tại đây. Dữ  liệu của bảng thường được chứa trong các row hay còn gọi là bản ghi (record). Hôm nay trong series học sql mình sẽ giới thiệu về bài học tiếp theo đó là thao tác với dữ liệu của bảng:  thêm bản ghi, cập nhật bản ghi, xóa bản ghi, truy vấn dữ liệu bản ghi.

Phần I: Lý thuyết

1. Thêm dữ liệu bản ghi

Cú pháp cơ bản:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, …)
VALUES (value1, value2, value3, …);

Trong đó:

 • INSERT INTO: keyword thêm một hoặc nhiều bản ghi mới vào bảng
 • table_name:tên bảng
 • column1,column2,column3,…: tên các thuộc tính của bảng
 • VALUES: keyword chỉ định giá trị của câu lệnh INSERT INTO

2.Cập nhật dữ liệu bản ghi

Cú pháp cơ bản:

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, …
WHERE condition;

Trong đó:

 • UPDATE: keyword Cập nhật một hoặc nhiều bản ghi đã tồn tại trong bảng
 • table_name: tên bảng
 • SET: keyword Chỉ định những cột và giá trị nào sẽ được cập nhật trong một bảng
 • column=value: tên cột vầ tên giá trị mới
 • WHERE: keyword Lọc tập hợp kết quả để chỉ bao gồm các bản ghi đáp ứng một điều kiện cụ thể
 • condition:điều kiện (vd.id=3,age>18,…)

3. Xóa bản ghi

Cú pháp cơ bản:

DELETE FROM table_name WHERE condition;

Trong đó:

 • DELETE: keyword Xóa một hoặc nhiều bản ghi ra khỏi bảng
 • FROM: keyword Chỉ định bảng nào để chọn hoặc xóa dữ liệu khỏi
 • table_name: tên bảng chứa dữ liệu muốn xóa
 • WHERE: keyword Lọc tập hợp kết quả để chỉ bao gồm các bản ghi đáp ứng một điều kiện cụ thể
 • condition: điều kiện (vd. id=3 ,age>18, …)

4. Truy vấn với dữ liệu bản ghi

Cú pháp cơ bản:

SELECT column1, column2, …
FROM table_name;

Trong đó:

 • SELECT: keyword chọn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu
 • column1,column2,…:tên cột có chứa dữ liệu muốn hiển thị.Nếu muốn lựa chọn tất cả các cột của bản ghi thì điền *
 • FROM: keyword Chỉ định bảng nào để chọn hoặc xóa dữ liệu khỏi
 • table_name: tên bảng muốn truy vấn

Phần II: Demo với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

 Ở đây mình sử dụng hệ quản trị csdl SQL Server ,phần mềm Microsoft SQL Server Management Studio với một cơ sử dữ liệu có sẵn là VuPT12DB . Mình đã tạo được bảng person như dưới đây:

Thêm một bản ghi mới:

INSERT INTO person(id,name,sdt,diachi,birthday)
VALUES (1,N’Phạm Tuấn Vũ’,N’0971905583′,N’Ninh Bình’,’1996-02-17′)

Lưu ý:

 1. Khi thêm dữ liệu với ký tự Tiếng Việt thì phải dùng chữ N trước chuỗi.
 2. Trường hợp sau này dùng auto increment để đánh số tự động cho id thì không cần thêm trường id

Thêm 3 bản ghi trong cùng 1 lệnh:

INSERT INTO person(id,name,sdt,diachi,birthday)
VALUES (2,N’Nguyễn Tuấn Anh’,N’0915462317′,N’Hà Giang’,’1998-02-20′),
(3,N’Phạm Thị Phương Anh’,N’0723548833′,N’Hà Giang’,’1994-08-10′),
(4,N’Nguyễn Thị Hà’,N’0983257471′,N’Hà Giang’,’2000-12-28′)

Lấy kết quả bằng cách chọn Select Top 1000 Rows :

Kết quả:

Cập nhật dữ liệu bản ghi với id=1:

UPDATE person
SET sdt=’0922321321′,diachi=N’Hà Nội’
WHERE id=1

Kết quả:

Truy vấn dữ liệu với tất cả các cột:

SELECT * FROM person

Kết quả:

Truy vấn dữ liệu với một vài cột:

SELECT id,name,diachi

FROM person

Kết quả:

Xóa một bản ghi với id=4;

DElETE FROM person
WHERE id=4;

Kết quả:

Phần III: Kết luận

Trong bài viết này mình đã giới thiệu với các bạn cách thêm bản ghi, cập nhật bản ghi, xóa bản ghi, truy vấn dữ liệu bản ghi. Đối với các trường hợp thêm, sửa, xóa đều có thể áp dụng trên nhiều bản ghi. Mình cũng ghi chú về cách thêm dữ liệu là tiếng Việt vào csdl. Nếu các bạn có ý kiến đóng góp nào hoặc lỗi sai sót xin liện hệ tới email của mình: vu.pt172@gmail.com.

Học viên Phạm Tuấn Vũ.

Bình luận (
0
)

Bài liên quan

 • Tầng 0, tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
 • info@funix.edu.vn
 • 0782313602 (Zalo, Viber)        

yêu cầu gọi lại

error: Content is protected !!