Thực hành thường xuyên, liên tục qua nhiều dự án, bài toán khác nhau