Học lập trình C để làm gì? Cơ hội việc làm thứ ba: Giảng viên giảng dạy lập trình C