Chương trình học chuyển đổi lấy bằng CNTT tại CityU, Mỹ

Tổng chương trình học FUNiX chuyển tiếp ngành Công nghệ thông tin ứng dụng – Đại học City University Of Seattle – Mỹ gồm 180 tín chỉ.

Giai đoạn 1 tại Việt Nam + Giai đoạn 2 tại Mỹ = Bằng ĐH Mỹ + Cơ hội Visa làm việc tại Mỹ
FUNiX Online + CityU Online   CityU offline        
80 tín chỉ   10 tín chỉ   90 tín chỉ   180 tín chỉ    
  • 5 Chứng chỉ đầu FUNIX 
  • 2 môn bổ sung
 
  • Tiếng Anh 1
  • Tiếng Anh 2
  Chương trình Upper        
2.5 năm   2 năm       Lên đến 3 năm

Liên hệ tư vấn trực tiếp

  1. Học tại Việt Nam: 90 tín chỉ

– Số tín chỉ: 90 tín chỉ

– Thời gian học: 2-2.5 năm

Chi tiết môn học

Kỳ học: Tên Chứng chỉ TT Thời gian học  Tên môn học Tổng số tín chỉ CityU được chuyển đổi Giới thiệu môn học
Kỳ 1: Chứng chỉ lập trình cơ bản  1 6 tháng Giới thiệu về khoa học máy tính
Introduction to Computer Science (CSI101x)
18

Chi tiết môn học

2 Xây dựng website đầu tiên
Build your first Website (WEB101x)

Chi tiết môn học

3 Lập trình C cơ bản
Basic C programming (IOT301x)

Chi tiết môn học

4 Tổ chức và kiến trúc máy tính
Computer Architecture and Organization (CEA201x)

Chi tiết môn học

Kỳ 2: Lập trình di động 1 6 tháng Lập trình hướng đối tượng (bằng Java)
Object-Oriented Programming in Java (PRO192x)
17

Chi tiết môn học

2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Data Structures and Algorithm (CSD201x)

Chi tiết môn học

3 Lập trình di động
Mobile Programming (PRM391x)

Chi tiết môn học

4 Thiết kế giao diện
UI Design (UI101x) 

Chi tiết môn học

5 LAB 1 – Thực hành lập trình Java Lab
Java Lab (LAB101x)

Chi tiết môn học

Kỳ 3: Lập trình doanh nghiệp 1 6 tháng Các hệ cơ sở dữ liệu
Databases (DBI202x)
13

Chi tiết môn học

2 Hệ điều hành
Operating Systems (OSM201x)

Chi tiết môn học

3 Phát triển ứng dụng Web
Web-based Java Applications (PRJ321x)

Chi tiết môn học

4 Nhập môn kỹ thuật phần mềm
Introduction to Software Engineering (SWE102x) 

Chi tiết môn học

Kỳ 4: Kỹ nghệ phần mềm

1 6 tháng Mạng máy tính
Computer Network (NTW201x)
12

Chi tiết môn học

2 Yêu cầu phần mềm
Software Requirements (SWR301x) 

Chi tiết môn học

3 Kiến trúc và thiết kế phần mềm
Software Architecture and Design (SWD391x)

Chi tiết môn học

4 Đảm bảo Chất lượng và kiểm thử phần mềm/ Software Quality Assurance and Testing (SWQ391x)

Chi tiết môn học

5 Quản trị dự án phần mềm/ IT Project Management (PMI301x)  
6 Lập trình Python cơ bản
Basic Python programming (PYB101x)

Chi tiết môn học

Kỳ 5: Đảm bảo toán học 1 6 tháng Toán rời rạc
Discrete Mathematics (MAD101x)
21

Chi tiết môn học

2 Xác suất thống kê
Statistics & Probability (MAS291x)

Chi tiết môn học

3 Đại số tuyến tính
Linear Algebra (MAA101x)

Chi tiết môn học

4 Giải tích
Analytics (MAC101x)

Chi tiết môn học

5 Đạo đức trong CNTT
Ethics in IT (ITE302x)

Chi tiết môn học

6 An ninh thông tin
Cyber Security (CRY301x) (Recommended)

Chi tiết môn học

Tổng số tín chỉ Mỹ tích lũy tối đa khi học tại FUNIX 80 ĐH CityU

Cùng với 80 tín chỉ học tại Việt Nam với FUNIX, sinh viên học 2 môn tiếng Anh học thuật của CityU (mỗi môn 5 tín chỉ) bằng hình thức online trước khi sang Mỹ gồm

  • ENG101: 5 tín chỉ
  • ENG102: 5 tín chỉ

Liên hệ tư vấn trực tiếp

2. Học tại CityU – Seattle, Mỹ

– Số tín chỉ: 90 tín chỉ

– Thời gian học: 2 năm

Chi tiết môn học 

Mã môn học/Tín chỉ Số tín chỉ Ghi chú Thông tin chi tiết
Core Requirements (45 Tín chỉ)
CS 302 Human Computer Interaction 5 CityU

Chi tiết môn học

CS 330 Network Communications 5 CityU- SV FUNIX có cơ hội thi miễn môn tại Mỹ

Chi tiết môn học

CS 351 Discrete Mathematics in Computing (NS) 5 CityU

Chi tiết môn học

IS 312 Web Design 5 CityU

Chi tiết môn học

IS 340 Operating Systems 5 CityU- SV FUNIX có cơ hội thi miễn môn tại Mỹ

Chi tiết môn học 

IS 345 Cybersecurity 5 CityU- SV FUNIX có cơ hội thi miễn môn tại Mỹ

Chi tiết môn học

IS 471 Cyber Ethics (SS) 5 CityU

Chi tiết môn học

  Môn tự chọn  1 5 Thuộc môn General Education (GE) của CityU do SV FUNIX được miễn 2 môn Công nghệ  Liên hệ tư vấn
  Môn tự chọn 2 5 Liên hệ tư vấn

Specialized Study or Electives (30 Tín chỉ)

  6 môn tự chọn Tech/Biz bậc cao 30 Được CityU tư vấn từng cá nhân cụ thể theo mong muốn riêng và để đủ cả tín chỉ GE. Liên hệ tư vấn
Electives/Interships (10 Tín chỉ)
  2 môn tự chọn gồm môn Thực tập. 10 Sinh viên công nghệ có thể chọn 2 lần môn Thực tập (Mã CS 493), mỗi lần học trong 3 tháng Liên hệ tư vấn
Capstone – CityU (5 Tín chỉ)
CS 497  Đồ án tốt nghiệp 5 CityU

Chi tiết môn học