Thông tin về ngôn ngữ lập trình mà nhà phát triển phần mềm cần biết sớm
Ngôn ngữ lập trình từ người sáng lập