Bài viết trả lời cho câu hỏi có nên chuyển sang nghề lập trình không