Học lập trình có khó không? Không khó ở giai đoạn bắt đầu ( Nguồn: Internet)
Khóa học lập trình Python cơ bản ở FUNiX
Python được sử dụng trong việc phát triển Website