Các kỹ năng phân tích dữ liệu người mới cần trang bị
Phân tích dữ liệu Data analyst là gì?