Danh sách môn học Lập trình phần mềm doanh nghiệp:

Sinh viên sẽ được học và thực hành các kỹ năng xây dựng phần mềm lớn, phục vụ doanh nghiệp, có thể tham gia các dự án phần mềm.

Lợi ích sau kỳ học

Sau chứng chỉ sinh viên cũng nắm được kiến thức căn bản về cơ sở dữ liệu, cách thiết lập và thao tác với một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Sinh viên cũng có thể xây dựng và phát triển các ứng dụng thực tế trên website với dữ liệu linh hoạt. Có thể tham gia vào một số công ty phát triển ứng dụng, gia công phần mềm.

Cơ hội nghề nghiệp

  • – Lập trình viên (Software Developer/Programmer)
  • – Lập trình game/app di động mobile
  • – Lập trình website
  • – Lập trình Java

Bài tập của học viên