Phát triển và triển khai các ứng dụng web mạnh mẽ bằng cách cài đặt máy chủ Nginx trên Ubuntu.