Ngôn ngữ lập trình Python
Python được sử dụng trong việc phát triển Website